Säännöt

Pohjois-Suomen Journalistit ry.

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Journalistit ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.
3. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys. 

2 §

1. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimien
a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja,
b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen   Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa, sekä
e) edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä.
f) toimia ammattietiikan edistämiseksi
g) edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa ja
h) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta 
2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.
3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.  

II Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
1. Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.
2. Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
3. Freelancer-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
4. Yhdistyksen tai Suomen Journalistiliiton toimihenkilö.
5. Alan opettaja tai tutkija.
6. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin yhdistys- eikä liittotasolla.
7. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen. 

4 §

1. Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.
2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 §:n ja 4 § 1. kohdan mukaisesti olemassa jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä. 

5 §

1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 

6 §

1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava henkilöjäsenenä Suomen Journalistiliittoon. 

III Jäsenen eroaminen ja erottaminen

7 §

1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliitonjäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
2. Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossalakkaa, erotetaan myös yhdistyksestä.

8 §

1. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä tai liiton sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä tai määräyksiä tai esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksettaa)      erottaa yhdistyksestä määräajaksi,b)   erottaa yhdistyksestä ainaiseksi. 

9 §

1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen määräajassa.
3. Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista (15) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §

1. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet, tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen yli kuuden kuukauden ajalta, katsotaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erotetuksi. 

11 §

1. Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut. 

12 §

1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.
2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.  

IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

13 §

1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, liiton ja yhdistyksenjohtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.  

14 §

1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksenmääräämän viivästymissakon 

15 §

1. Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimusten määräyksiä.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.
4. Työriidan syttyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä jäsenen on ehdottomasti noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

16 §

1. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle. 

17 §

1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa
2. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla. 

18 §

1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti liiton määräämin ehdoin.

V Yhdistyksen kokoukset

19 §
1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa. 

20 §

1. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa
a) kevätkokous helmikuun aikana
b) syyskokous marraskuun aikana
2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.
3. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii. 

21 §

1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä varsinaiselle kokoukselle.
2. Jäsenen ja osaston on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle
a) kevätkokousta varten kokousvuoden tammikuun 15. päivään mennessä
b) syyskokousta varten kokousvuoden lokakuun 15. päivään mennessä 

22 §

1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille joko kirjeitse, ilmoittamalla kevätkokouksen määräämässä lehdessä tai sähköpostitse.
2. Varsinainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.
3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

23 §

1. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
g) määrätään miten ja missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan sekä
h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
2. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa,
d) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
e) vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle ja määrätään jäsenmaksun ja viivästyssakon suuruus ja maksujen perimisajat ja -muoto,
f) valitaan hallituksen puheenjohtaja,
g) valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
h) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa sekä
i) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

24 §

1. Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon.
2. Vaalikelpoinen on, Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin yhdistyksen jäsen 

25 §

1. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansioituneesti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.
3. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

26 §

1. Suomen Journalistiliiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.  

VI Yhdistyksen hallitus

27§

1. Yhdistyksen hallitukseen, jonka syyskokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä heille valittavat henkilökohtaiset varajäsenet.
2. Hallituksen toimikausi kestää kalenterivuoden 

28 §

1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
2. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat.
3. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä. 

29 §

1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
2. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen, hän kutsuu henkilökohtaisen varajäsenensä kokoukseen.
3. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä. 

30 §

1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä. 

31 §

1. Yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliiton laatii yhdistyksen kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen hallitus.  

VII Äänestykset

32 §

1. Vaali on yhdistyksen kokouksissa aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin.
2. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

33 §

1. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.  

VIII Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

34 §

1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.  

IX Toimintakertomus ja tilit

35 §

1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain. 

36 §

1. Tilit on hallituksen vuosittain ennen tammikuun 31. päivää jätettävä tilintarkastajille.
2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

X Sääntöjen muuttaminen

37 §

1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.  

XI Yhdistyksen purkautuminen

38 §

1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkautuu jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä. 

39 §

1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin